Breibandløftet 1–8 har gjeve 99 % av fylket 1. gen. breiband

Breibandløftet 1–8

IT-forum Breiband har gjennomført prosjekta Breibandløftet 1-8, som har vore eit stort dugnadsløft med kommunale midlar, statlege midlar,  og eigeninnsats frå lokalt næringsliv og bygdesamfunn.

Investeringar frå kommunar, fylkeskommune og private næringsliv til samarbeid og samordning har gitt ei uttelling på mange millionar i ekstra utløyste midlar inn til fylket. I høve andre fylke har Sogn og Fjordane hatt god utteljing og oppnådd mykje med den målretta satsinga. Over 99 % av fylket har første generasjon breiband