Leverandørnettverk

Arbeidsgruppa endrar no sitt namn frå "IT-forum Digitalt entreprenørskap" til "IT- forum leverandørnettverk"

Styringsgruppa for "Digitalt entreprenørskap" i IT-Forum Sogn og Fjordane hadde sitt første møte 9. september 2010, via HD videokonferanse. Illustrasjonsbiletet er frå eit medlemsmøte i Måløy.

Nettverket er ope for alle bedrifter i Sogn og Fjordane som leverer eller driv med utvikling av nye produkt og tenester basert på digital teknologi. Målet er å fremje samarbeid mellom medlemene, byggje nettverk og dele erfaringar.

Ønskjer du å melde deg inn i nettverket? Ta kontakt med leiar Arild Nybø på epost Arild@mediebruket.no

Innmelding i IT-forum leverandørnettverk

Leverandørnettverket omfattar alle bedrifter i Sogn og Fjordane som produserer IT-relaterte varer og tenester. Målet med nettverket er m.a. å gjere bedriftene meir kjende for kvarandre med tanke på samarbeid og kompetansedeling, men også å gjere dei meir kjende overfor kundegruppene. Pris for medlemskap i dette nettverket er kr. 1.000,- pr. år. 

For å melde bedrifta nn: Skriv litt om kva de driv med og kven som er kontaktperson, og send meldinga til koordinatoren i nettverket, Arild Nybø, på epost arild@mediebruket.no

Arbeidsgruppa endrar namn

Styret vedtok i desember 2013 å endre namn på gruppa til "Leverandørnettverket". Bakgrunnen er eit ønskje om å femne om alle typar IT-leverandørar i Sogn og Fjordane, ikkje berre oppstartsbedrifter innan webteknologi og datalagring slik det har vore første åra. I tillegg ønskjer arbeidsgruppa å vere eit samla talerøyr for bransjen i samband med offentlege innkjøp, og å kunne ha t.d. felles marknadsføringstiltak utanfor fylket.

Mange av bedriftene i nettverket er høgt spesialiserte, og sjølv om dei fleste er forholdsvis små har dei gjerne bygd seg opp eit kjent namn i relevante fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. Men innad i Sogn og Fjordane er dei gjerne mindre kjende, også blant bedrifter i same eller tilstøytande bransjar.