Støtteskriv til It-utdanningar på vidaregåande nivå

Her er eit støtteskriv frå IT-forum Sogn og Fjordane der vi stør heilhjarta opp om It-utdanningar på vidaregåande nivå, særleg på dei stadane der det er eit godt teknologimiljø frå før.

IT-forum vil oppmoda hovudutvalet for opplæring om å satse på opplæringstilbod innan IT på vidaregåande nivå, for å sikre rekruttering som held fylket i fremste rekkje i bruk av IT i alle næringar, og for å ha gode og innovative IT-verksemder.

Med venleg helsing

Anne Mette Hjelle

Styreleiar IT-forum Sogn og Fjordane