Andre arbeidsgrupper


Andre arbeidsgrupper i IT-forum er: Teknisk drift og utvikling, Oppvekst og utdanning, eForvaltning, KxG

Representantskapen opprettar og legg ned nettverk ut frå strategiske val. Større aktivitetar i IT-forum blir oftast organiserte i prosjekt, til vanleg organisert av to eller fleire medlemer saman. Prosjektgruppene står for gjennomføring av tidsavgrensa aktivitetar medan nettverka organiserer meir langsiktige og breie aktivitetar med større vekt på informasjons- og kunnskapsutveksling. Nettverka omfattar også etablering av strategiske alliansar med andre brukarforeiningar, organisasjonar og programsatsingar.