Arbeidsgrupper
IT-forum Sogn og Fjordane har sju aktive arbeidsgrupper på viktige område. Representantskapen opprettar og legg ned nettverk ut frå strategiske val. Større aktivitetar i IT-forum blir oftast organiserte i prosjekt, til vanleg organisert av to eller fleire medlemer saman. Prosjektgruppene står for gjennomføring av tidsavgrensa aktivitetar medan nettverka organiserer meir langsiktige og breie aktivitetar med større vekt på informasjons- og kunnskapsutveksling. Nettverka omfattar også etablering av strategiske alliansar med andre brukarforeiningar, organisasjonar og programsatsingar.