Om IT-forum


IT-forum Sogn og Fjordane blei etablert i 1995, og er eit breitt samarbeid og spleiselag som skal sikre at Sogn og Fjordane er i fremste rekkje i å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringsliv, offentleg sektor, opplæring og utdanning. IT-forum utfører eit omfattande arbeid med å initiere, samordne og sikre viktige utviklingsaktivitetar til nytte for heile fylket. Nettverket har aktive arbeidsgrupper, satsingar som nytt IT-studium i HVL, er medarrangør for Næringsdagane og har eigne samlingar. 

Årsmøtet i 2019 tok viktige vegval for nettverket i nytt fylke, Vestland. Konklusjonen er at vi treng å halde fram samarbeidet og vi opnar opp for partnarskap og nettverk sørover. Strategidokumentet med tilrådingar som fekk tilslutnad les du her.

18.10.2019 vart IT-forum Vest skipa. 14 medlemmar av representantskapen og samfunnsaktørar deltok i skipinga.

Historia til nettverket finn du dokumentert i denne forskingsrapporten frå Vestlandsforsking i 2018. Den akademiske publiseringa i Fjordantologien 2018 er kapittel 6: "På jakt etter suksessformelen for samarbeidsnettverket IT-forum Sogn og Fjordane" kan og tilråast.

Historia om IT-forum er samla i årsmeldinga for 2014.(presentasjon) -Nedlastbart historisk tilbakeblikk (pdf)

Årsmeldinga for IT-forum 2018 finn du her.

Årsmeldinga for IT-forum 2017 finn du her.

 

Meir om IT-forum finn du i artikkelen "Sogn og Fjordane-modellen skapar gode samfunn (19.01.2018)" og frå tidlegare leiarar, Jan Heggheim i Porten 06.03.2015 - IT-forum, eit føredøme? og Gunnar Hæreid i Firda 30.05.2018 -Kva ville fylket vore utan IT-forum? 


Ønskjer du å melde deg inn i nettverket og bli del av representanskapen?  Kontakt sekretariatet ved Øyvind Heimset Larsen på epost: ohl@vestforsk.no
Om du ønskjer medlemsskap i ei arbeidsgruppe tek du kontakt med gruppeleiar. Sjå informasjon om arbeidsgruppene. 

56730573_10157169502106873_6683819778093613056_n.jpg